Strona Główna


Pobieralnia


Galeria


Linki


Szukaj


Kontakt

Nasze gimnazjum
Uczniowie
Rada Rodziców
Szkoła w obiektywie
Losowa fotografia
Inne
SKKT TREKKINGOWIE
Regulaminy wycieczek
Imieniny
Dzisiaj jest niedziela 19 sierpnia 2018.
Imieniny obchodzą;: Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja
Projekty edukacyjne

Karta zgłoszenia projektu edukacyjnego 2016/2017


Karta zgłoszenia

Tematy projektów edukacyjnych dla uczniów klas drugich w roku szkolnym 2016/2017:

1. Wigilijny wieczór kolęd i pastorałek w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Opiekun projektu: Arkadiusz Demko przy współpracy Marzanny Hasulak i Julity Olejniuk
Cele projektu:
• podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd;
• popularyzacja kolęd i pastorałek;
• promocja młodych talentów;
• propagowanie poprawnego posługiwania się językiem angielskim, niemieckim i polskim;
• rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów;
• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej;
• doskonalenie umiejętności pracy w grupie.
Opis projektu:
Realizowany ma wymiar działania wewnątrzszkolnego. Głównym założeniem projektu jest zapoznanie gimnazjalistów z różnymi sposobami wykorzystania własnej kreatywności, wskazania na możliwość dobrej zabawy poprzez popularyzację wspólnego kolędowania. Projekt umożliwia zaprezentowanie swoich zdolności muzycznych, talentu wokalnego. Uczniowie samodzielnie redagują scenariusz, przydzielają role, opracowują scenografię, a wyniki pracy zaprezentują przed rodzicami, kolegami i zaproszonymi gośćmi w naszym gimnazjum.
Przewidziana liczba uczniów – 10.

2. Szkolny Festiwal Nauki.
Opiekun projektu: Mirosław Hołubowski
Cele projektu:
• Planowanie własnych działań i organizowanie współpracy z innymi;
• Kształtowanie umiejętności wyszukiwania wiadomości i ich przetwarzania;
• Rozwijanie twórczego myślenia;
• Integrowanie wiedzy szkolnej i pozaszkolnej;
• Łączenie procesu nauczania z doświadczeniem i aktywnym działaniem.
Opis projektu:
Celem projektu jest zdobywanie wiedzy i umiejętności fizycznych poprzez doświadczenia, a następnie prezentacja ich na Szkolnym Festiwalu Nauki. Uczniowie, realizując projekt: kształtują umiejętność wyszukiwania wiadomości i ich przetwarzania, łączą proces nauczania z doświadczeniem i aktywnym działaniem, rozwijają twórcze myślenie. Integrują wiedzę szkolną i pozaszkolna, planują własne działania i organizowanie współpracy z innymi.
Projekt jest przewidziany dla 10 uczniów.

3. Atrakcyjność turystyczna imprez szkolnych.
Opiekun projektu: Irena Kiedrowska, Łukasz Jędraszko, Krzysztof Bryndal
Cele projektu:
• Uczniowie rozwijają umiejętność korzystania z planów, map, fotografii, rysunków, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych, wykorzystują wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współczesnego świata i swojego w nim miejsca; stosują wiadomości i umiejętności geograficzne w życiu codziennym, m.in. w racjonalnym wykorzystaniu wolnego czasu; rozwijają w sobie:
• ciekawość świata poprzez zainteresowanie własnym regionem i Polską;
• świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i kulturowe własnego regionu i Polski;
• patriotyzm i poczucie tożsamości (lokalnej, regionalnej, narodowej).
Opis projektu:
Uczniowie biorą udział w życiu szkoły i korzystając z różnych źródeł wiedzy (przewodników, map, folderów, encyklopedii, czasopism, Internetu), w grupach zbierają materiały oraz przygotowują w formie np. broszury, (miniksiążeczki, posteru, prezentacji multimedialnej) zawierającej informacje (ciekawostki i anegdoty wzbogacone o zdjęcia) o atrakcyjności turystycznej imprez szkolnych. Przygotowują się do wystąpienia na forum szkoły w dowolnej formie.
Projekt jest przewidziany dla uczniów klas mistrzostwa sportowego.

4. Śladami Pitagorasa.
Opiekun projektu: Dorota Klos
Cele projektu:
Celem projektu jest zebranie informacji na temat życia i twórczości Pitagorasa i wykorzystanie jego osiągnieć w życiu codziennym.
Opis projektu:
Uczniowie szukają informacji o Pitagorasie (nt. życia i dorobku naukowego, anegdoty, cytaty, myśli filozoficzne). Następnie przedstawią zastosowanie podstawowych twierdzeń do rozwiązywania zadań i w sytuacjach praktycznych.
Projekt jest przewidziany dla 5 uczniów.

5. W poszukiwaniu matematyki.
Opiekun projektu: Celina Król
Cele projektu:
• poszukiwanie matematyki w przyrodzie, architekturze, muzyce, życiu codziennym; • kształcenie umiejętności planowania oraz obserwacji otoczenia; • przeprowadzenie analizy i syntezy zebranego materiału w spójną całość; • kształcenie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej i w grupie; • popularyzacja matematyki.
Opis projektu:
W czasie realizacji projektu uczniowie dowiedzą się, dlaczego warto uczyć się matematyki, jakie zastosowania ma ona w życiu codziennym. Uczniowie opiszą zjawiska występujące w przyrodzie, architekturze, muzyce za pomocą zależności matematycznych.
Projekt jest przeznaczony dla 6-8 uczniów.

6. Jak niemieckie wynalazki zmieniały świat na przełomie dziejów?
Opiekun projektu: Małgorzata Przychodniak
Cele projektu:
• Rozbudzenie zainteresowań niemieckimi innowacjami w dziedzinie kultury, nauki i techniki i wniesieniem dorobku do światowego dziedzictwa oraz możliwości korzystania z niego;
• Doskonalenie kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej języka niemieckiego;
• Kształtowanie przekonania o możliwości korzystania z dorobku wielu kultur w zakresie nauki i techniki;
• Kształtowanie postawy ciekawości i poszanowania wobec dorobku nauki i techniki europejskiej;
• Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
Opis projektu:
Uczniowie zbierają materiał dotyczący niemieckich innowacji w dziedzinie nauki i techniki na przełomie dziejów (XV- XIX wiek), a następnie przygotowują gazetkę ścienną, którą następnie omawiają w języku polskim i niemieckim.
Projekt jest przewidziany dla 10 uczniów.

7.Poznaj Niemcy, tworząc grę planszową.
Opiekun projektu: Lidia Rekowska
Cele projektu:
• motywacja uczniów do poznania kraju naszego sąsiada i jego historii;
• wspieranie umiejętności pracy zespołowej uczniów w pracy projektowej;
• motywacja do nauki języka niemieckiego;
• upowszechnianie kultury języka niemieckiego.
Opis projektu:
W projekcie wezmą udział trzy 3 - osobowe zespoły.
Zespoły stworzą grę planszową, dzięki której możliwe będzie uzyskanie wiedzy na temat Niemiec. Zespoły przygotują dokumentację projektową, która będzie zawierać szczegółowy opis poszczególnych działań.

8. Walking around England – poznajmy Anglię.
Opiekun projektu: Aleksandra Rudnik
Cele projektu:
• zdobywanie wiedzy na temat kultury, geografii i historii Anglii;
• rozwijanie kompetencji interkulturowej;
• rozwijanie w uczniach ciekawości i tolerancji wobec innych krajów, kultur i zwyczajów;
• kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
• podnoszenie jakości prezentacji własnych dokonań przez uczniów.
Opis projektu:
prezentacja Anglii w aspekcie geograficznym, historycznym, kulturowym (muzyka, film, literatura, zabytki, życie codzienne, zwyczaje); wykonanie plakatów oraz prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z prezentowanymi krajami. Projekt jest przewidziany dla 8 uczestników.

9. Klasy drugie trzecim przed egzaminem – inscenizacja dramatu pt. „Dziady” cz. II Adama Mickiewicza.
Opiekun projektu: Elżbieta Sidorczuk, Barbara Orlikowska
Cele projektu:
• Rozwijanie umiejętności gry aktorskiej;
• Przypomnienie uczniom klas III treści i wymowy dramatu A. Mickiewicza „Dziady” cz. II jako powtórki przed egzaminem;
• Poznanie teatralnych środków wyrazu;
• Pobudzenie wyobraźni twórczej i kreatywności myślenia;
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
Opis projektu:
W projekcie weźmie udział 10 uczniów, którzy podczas jego realizacji: • dowiedzą się, jak przygotowuje się inscenizację teatralną,
• zaznajomią się z teatralnymi środkami wyrazu,
• utrwalą swoją wiedzę literacką. Finałowym efektem projektu będzie przedstawienie teatralne dla uczniów klas III jako forma utrwalenia wiedzy z literatury i przygotowania do egzaminu gimnazjalnego. Projekt jest przewidziany dla 10 uczniów.

10. Doświadczenia z jajkiem.
Opiekun projektu: Teresa Stoltmann
Cele projektu:
• wykorzystanie wiedzy fizycznej i chemicznej w życiu codziennym;
• ukazanie zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących wokół nas.
Opis projektu:
Uczniowie przygotowują pokaz doświadczeń fizycznych i chemicznych z zastosowaniem jajka. Wykonają również prezentację multimedialną zawierającą wyjaśnienie przedstawionych doświadczeń.
Projekt jest przewidziany dla 10 uczniów.

11. Zaczarowany świat chemii – pokaz ciekawych eksperymentów.
Opiekun projektu: Monika Sukiennik
Cele projektu:
• Uczeń potrafi zaprezentować siebie, swoją wiedzę i umiejętności;
• Zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym;
• Umie sugestywnie przedstawić chemię nie tylko jako „wiedzę tajemną”, lecz także jako dziedzinę nauk ścisłych bardzo związanych z życiem codziennym;
• Wykorzystuje swoje różnorodne uzdolnienia i predyspozycje;
• Przekazuje zaproszonym gościom, nauczycielom i kolegom, jak wielką radością może być wspólna zabawa chemią;
• Gospodaruje oszczędnie odczynnikami;
• Prawidłowo i bezpiecznie wykonuje doświadczenia;
• Radzi sobie ze stresem i nieprzewidzianymi sytuacjami;
• Współpracuje w zespole;
• Promuje szkołę w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
Opis projektu:
W ramach projektu uczniowie przygotowują miejsca pracy na pokaz, scenariusz pokazów chemicznych, ciekawe doświadczenia chemiczne oraz opisują je. Ponadto sporządzają wykaz odczynników chemicznych potrzebnych do eksperymentów oraz sprzętu i szkła laboratoryjnego.
Projekt jest przewidziany dla 3 uczniów.

12. „Waloryzacja jeziora Lednik”.
Opiekun projektu: Magdalena Swinarska
Cele projektu:
• badanie walorów przyrodniczych jeziora (flora, fauna);
• badanie wody pod kątem fizyko – chemicznym;
• kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
• podnoszenie jakości prezentacji własnych dokonań przez uczniów.
Opis projektu:
Projekt ma na celu zapoznać uczniów z walorami przyrodniczymi jeziora Lednik. Uczniowie przeprowadzą analizę fizyko-chemiczną wody. Zdobyte wyniki zostaną przedstawione w postaci prezentacji multimedialnej.
Projekt jest przewidziany dla 4-5 uczniów.

13. Procenty w życiu każdego z nas.
Opiekun projektu: Joanna Sztobnicka
Cele projektu:
• przybliżenie zagadnień związanych z symetrią osiową i środkową;
• ukazanie elementów przyrody będących przykładem symetrii;
• umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji;
• praca w grupie.
Opis projektu:
Uczniowie będą poszukiwać symetrii wokół siebie ( zwierzęta, rośliny, budowle itp.). Spróbują pokazać, że matematyka pojawia się w różnych dziedzinach życia.
Projekt jest przewidziany dla 5 uczniów.

14. Polskie Państwo Podziemne.
Opiekun projektu: Joanna Wdowiak, Jolanta Pustelnik
Cele projektu:
• kształtowanie nawyku estetycznego wykonywania prac;
• budzenie i kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych;
• upowszechnianie wiedzy o historii II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem historii własnego narodu;
• planowanie własnego działania i organizowanie współpracy z innymi;
• samodzielne rozpoznawanie problemów i opracowywanie strategii ich rozwiązywania; kształcenie umiejętności pracy w zespole.
Opis projektu:
Projekt ma zainteresować uczniów historią Polskiego Państwa Podziemnego, jego znaczenia i roli w walce z okupantem w czasie II wojny światowej. Temat wykracza poza ramy podstawy programowej dla gimnazjalistów. Ma zachęcić uczniów do zdobywania wiedzy, szukania informacji związanych ze współczesną historią naszego narodu. Projekt będzie przedstawiony w formie wystawy na planszach, przedstawiających powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego. Projekt jest przewidziany dla 8- 10 uczniów z klas mistrzostwa sportowego.

15. Organizacja, przeprowadzenie i rozegranie turnieju szachowego.
Opiekun projektu: B. Wojtowicz
Cele projektu:
• Popularyzacja szachów jako dyscypliny szachowej;
• Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności u uczniów;
• Wyrabianie umiejętności pracy w zespole;
• Wdrażanie do systematycznej pracy;
• Kształtowanie umiejętności prezentowania własnych osiągnięć.
Opis projektu:
Uczniowie poznają zasady obowiązujące na turniejach szachowych. Doskonalą technikę gry w szachy poprzez uczestnictwo w kółku szachowym i udział w turniejach szachowych. Ponadto zapraszają drużyny z innych szkół do udziału w turnieju. Są odpowiedzialni za przeprowadzenie i rozegranie turnieju szachowego.
Projekt jest przewidziany dla 10 uczniów.

16. Wiedeńscy mistrzowie muzyki.
Opiekun projektu: Sławomir Wolski, Angelika Wróblewska
Cele projektu:
• rozwijanie świadomości oraz zapoznanie z historią, pionierami, gatunkami kultury;
• rozwijanie pasji związanych z muzyką klasyczną;
• doskonalenie umiejętności pracy w grupie;
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
Opis projektu:
Głównym założeniem projektu jest zapoznanie gimnazjalistów z różnymi sposobami wykorzystania własnej kreatywności, wskazanie na możliwość dobrej zabawy poprzez popularyzację kultury Uczniowie zaprezentują montaż słowno – muzyczny na ww. temat oraz przygotują gazetki informacyjne.
Projekt jest przewidziany dla 10 uczniów.

17. Miastko i jego historia ("Oczami mieszkańców").
Opiekun projektu: Ks. Piotr Woźniak, ks. Bogusław Płocharski
Cele projektu:
• poznanie historii Miastka;
• dowartościowanie pamięci;
• odkrycie personalistycznego spojrzenia na historię;
• promocja lokalna miasta.
Opis projektu:
Zagadnienie podjęte w projekcie ma za zadanie odkrycie tego, co w pamięci mieszkańców miasta okazało się szczególnie ważne i godne utrwalenia. Pojęcie historii obecne w temacie projektu oznacza przedział czasu w kontekście życia osób, które będą pełnić rolę świadków lokalnej historii. Projekt będzie miał formę wywiadów oraz prezentacji multimedialnej.
Projekt jest przewidziany dla 10 uczniów.

18. Gra platformowa w Clickteam Fusion 2.5.
Opiekun projektu: Marek Grymbowski, Arkadiusz Włodarski
Cele projektu:
• zapoznanie uczniów z podstawami algorytmiki;
• zapoznanie z programowaniem i tworzeniem platformowych gier komputerowych za pomocą programu Clickteam Fusion 2.5;
• wykorzystanie aktywizujących metod pracy z uczniami i nowoczesnych środków komunikacji.
Opis projektu:
Uczniowie po przydzieleniu zadań będą przygotowywali elementy gry – grafikę, muzykę, scenariusz gry i na podstawie tych elementów stworzą odpowiednie oprogramowanie.
Projekt jest przewidziany dla 4 uczniów.


Bip
Bip
Facebook
Bip
Logo szkoły
Patron szkoły
Szkoły Partnerskie
Bad Fallingbostel
Tytuvenai
SDiM
Eduko
PROJEKT EDUKO
MSO
Miasteckie
Stowarzyszenie Oświatowe
Kalendarz
Sierpień 2018
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 sierpnia 2018
Źródło: MeteoGroup
Pomóż dzieciom
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Język polski
Język polski
Jeżdżę z głową
Jeżdżę z głową
Projekt edukacyjny 11/12
Projekt edukacyjny 11/12
Administrator:markgry Copyright © Gimnazjum Miastko 2011 9241655 Unikalnych wizyt